E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

REGULAMIN SERWISU WWW.EPRAD.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis działający na stronie internetowej WWW.EPRAD.PL prowadzony jest przez Solutions4ad Sp. z o.o.,  70-470 Szczecin, al. Wojska Polskiego 11, adres e-mail: info@eprad.pl
 2. Serwis jest przeznaczony dla Użytkowników, którzy są zainteresowani instalacją fotowoltaiczną, zmianą sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu. Umożliwia także zapoznanie się z informacjami o innych usługach i produktach z branży energetycznej.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie WWW.EPRAD.PL, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej WWW.EPRAD.PL, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis nie wykonuje usługi, jak również nie jest stroną umów zawieranych przez Partnerów serwisu lub innych stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami lub informacjami.
 7. Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani rekomendacji do zakupu produktów i usług oferowanych przez Partnerów Serwisu.
 8. Informacje przedstawione na stronie pozyskiwane są od Partnerów Serwisów, w związku z czym Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość, ponieważ nie ma możliwości ich zweryfikowania i zagwarantowania ich rzetelności, kompletności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz treści innych serwisów i portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem WWW.EPRAD.PL należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem WWW.EPRAD.PL użyte są w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  Kodeksu cywilnego;
  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami);
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTU – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający:
 2. uzupełnienie danych celem przekazania ich do firm energetycznych i fotowoltaicznych oferujących swoje usługi i produkty.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. NEWSLETTER – usługa pozwalająca na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez adres e-mail bezpłatnych informacji handlowej.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 6. SERWIS – serwis internetowy działający pod adresemWWW.EPRAD.PL., który zawiera informacje dot. różnych produktów i usług z rynku energetycznego oraz umożliwia przekazanie danych Użytkownika do firm energetycznych i fotowoltaicznych, celem umożliwienia mu przedstawienie bezpośrednio lub pośrednio oferty lub usługi dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 7. USŁUGODAWCA– Solutions4ad Sp. z o.o.  70-470 Szczecin al. Wojska Polskiego 11, adres e-mail: info@eprad.pl
 8. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 9. POŚREDNICTWO – usługa polegając na przekazywaniu danych Użytkownika za jego zgodą do podmiotów współpracujących z Serwisem celem przedstawienia mu konkretnej oferty produktu lub usługi przez Partnerów Usługodawcy.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Serwisu poprzez:
 2. pośrednictwo polegające na przekazywaniu danych Użytkownika potencjalnym firmom energetycznym i/lub fotowoltaicznym,
 3. newsletter,
 4. umożliwienie zapoznanie się z produktami energetycznymi i fotowoltaicznymi konkretnych podmiotów oraz przekierowania ich bezpośrednio do ich formularza kontaktowego/strony internetowej.
 5. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z umożliwienia zapoznania się z usługami Partnerów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z nich przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony do momentu wypowiedzenia i/lub cofnięcia zgody.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na pośrednictwie w przekazywaniu danych firmom energetycznym i/lub fotowoltaicznym Partnerom Usługodawcy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązania  w momencie przekazania kontaktu Partnerom.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Użytkownik w przypadku wypełnienia formularza zobowiązany jest do podania tylko swoich i zgodnych z rzeczywistością danych. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
 9. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec właściciela Serwisu powstałych w związku zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 11. Umowa zawierana z Użytkownikiem o pośrednictwo polegające na przekazywaniu danych Użytkownika potencjalnym firmom energetycznym i fotowoltaicznym po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, wyrażeniu  stosownej zgody.
 12. Administrator serwisu nie jest podmiotem energetycznym oraz fotowoltaicznym. Serwis ułatwia przekazanie danych zainteresowanych Użytkowników  do energetycznych i fotowoltaicznych celem przedstawienia oferty odpowiedniej usługi lub zakupu produktu. Samo wypełnienie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy na oferowane usługi i produkty firm energetycznych i fotowoltaicznych.

V WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (newsletter).
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eprad.pl
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin ze skutkiem natychmiastowym. W każdym innym wypadku umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 6. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eprad.pl
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

VII WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem WWW.EPRAD.PL korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Usługodawcy.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony WWW.EPRAD.PL, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony WWW.EPRAD.PL stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z systemem Serwisu
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikmi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.