E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Program “Mój Prąd 4.0”

Program "Mój Prąd 4.0"

Od 15 kwietnia 2022 roku ruszył nowy nabór wniosków do programu “Mój Prąd 4.0” . 

“Mój Prąd 4.0” to już czwarta edycja programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Jaki jest cel programu "Mój Prąd 4.0"?

Celem programu “Mój Prąd 4.0” jest zwiększanie autokonsumpcji wytworzonej energii w miejscu jej wytworzenia. Jak określono w zasadach programu, aktualnym priorytetem jest:

“zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.”

co oznacza, że program obejmie nie tylko finansowanie zakupu i instalacji konstrukcji fotowoltaicznych, ale także inwestycje w magazyny energii i pozostałe rozwiązania zwiększające efektywność zarządzania energią.

Kto może skorzystać z programu "Mój Prąd 4.0"?

Z programu “Mój Prąd 4.0” skorzystać mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymagana jest kompleksowa umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej). Dofinansowaniu nie podlega rozbudowa lub przebudowa istniejącej instalacji. 

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Warunki dofinansowania

Wsparciem “Mój Prąd 4.0” objęty jest zakup oraz montaż nowej instalacji o mocy od 2 do 10 kW oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, a także systemy zarządzania energia. Warunkiem koniecznym jest fakt, że ich zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 roku.

Dofinansowanie dotyczy kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku i udzielane jest jedynie na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku.

Pozostałe warunki:

  • środki przyznawane są jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej, z wyjątkiem osób, które korzystały już z dotacji w ramach poprzednich edycji i kwalifikują się do wsparcia,
  •  montowane urządzenia są nowe, wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed montażem,
  •  wymagane jest potwierdzenie rozliczania się w systemie net-billingu,
  • dotacje z programu “Mój Prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną,
  • środki na takie elementy jak systemy magazynowania, czy systemy zarządzania energią przysługują jedynie po zgłoszeniu do dofinansowania mikroinstalcji.
Na korzystających z “Mój Prąd” spoczywa obowiązek korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty dotacji.
 
Dotacja nie przysługuje na instalacje montowane na dachach wykonanych z azbestu!
Nie ma możliwości połączenia dofinansowania z Mój Prąd 4.0 oraz Czyste Powietrze. Instalacja PV, która ma być objęta wsparciem w Mój Prąd 2022 musi być wyłączona z kosztów kwalifikowanych Czystego Powietrza.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w “Mój Prąd 4.0” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/Wnioski papierowe będą odrzucane!

Krok 1

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Krok 2

Instalacja licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny. Należy pamiętać, że instalacja nie może być przyłączona przed 01.02.2020 r.

Krok 3

Podpisanie umowę dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Krok 4

Złożenie wniosku w terminie od 15 kwietnia 2022 roku

Informacje o rozpatrzeniu wniosku lub popełnieniu w nim błędów przekazywane są drogą mailową. Odrzucone wnioski można składać ponownie po usunięciu przyczyny jego odrzucenia.

"Mój Prąd 4.0" na co można uzyskać dofinansowanie?

W programie “Mój Prąd 4.0” wymieniane jest kilka przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie:

  • zakup oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Dofinansowaniu podlegają jedynie nowe instalacje, nie ma możliwości pozyskania środków na rozbudowę już istniejących instalacji,
  • zakup oraz montaż magazynów ciepła wpływające na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • zakup oraz montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
  • zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
Łączny budżet dla programów "Mój Prąd 3.0" oraz "Mój Prąd 4.0" to 855 000 000 zł

Jak duże dofinansowanie można uzyskać?

Z programu “Mój Prąd 4.0” można uzyskać dofinansowanie do 50% wysokości kosztów kwalifikowanych.

Maksymalnie 20,5 tyś złotych na jedno przedsięwzięcie dla:

“Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.”

Maksymalnie 17,5 tyś. złotych na jedno przedsięwzięcie dla:

“Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-meteringktórzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.”

"Mój Prąd 4.0", a nowy system prosumencki net-billing?

Decyzja o rozszerzeniu programu Mój Prąd w 2022 roku wynikała wprost z przyjętej w grudniu 2021 roku nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Prosumencka fotowoltaika w 2022 roku będzie się zdecydowanie różnić od tej, która funkcjonuje dzisiaj w ramach systemu opustów.

Zmiany obejmują zastąpienie net-meteringu, systemem sprzedaży nadwyżek prądu z fotowoltaiki, net-billingiem. Każdy kilowat prądu będzie wyceniany po średniej cenie z ostatniego miesiąca na Rynku Dnia Następnego. Opłaty dystrybucyjne będzie ponosił prosument. Zmiany obejmą inwestorów, którzy zgłoszą instalację po 01.04.2022 roku.

Przesłanką do zmian były straty, jakie ponoszą spółki energetyczne, pokrywając za prosumenta część opłat dystrybucyjnych. Drugą przesłanką są jednak problemy ze stabilnością sieci energetycznej – przestarzałe systemy przesyłowe nie radzą sobie ze wzrostami napięcia, wywołanymi rosnącą liczbą mikroinstalacji. Koniecznym było  dostosowanie przepisów krajowych do unijnych dyrektyw regulujących rynek energii.

Otrzymane środki z Mój Prąd są zwolnione z podatku PIT.

Inne dotacje

Warto pamiętać, że otrzymując dotację w ramach programu Mój Prąd, można skorzystać dodatkowo z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki temu inwestycja będzie jeszcze bardziej opłacalna i kompleksowa. Istnieje jeszcze kilka programów wsparcia poza ,,Mój Prąd 4.0″. Z programów tych mogą skorzystać firm i przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowych czy indywidualni klienci. Jednym z nich jest chyba każdemu dobrze znany program “Czyste Powietrze”, gdzie możemy uzyskać dotację na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Wspominając o programie “Czyste Powietrze” warto także zapoznać się ze zmianami w programie.

Wydłużony czas zwrotu inwestycji

Zmniejszona pula środków finansowych oraz wysokość dotacji nie może zniechęcać do inwestycji we własną instalację PV. Instalacja fotowoltaiczna wciąż jest bardzo opłacalna, jednak czas zwrotu całej inwestycji może się delikatnie wydłużyć.

Doradztwo energetyczne

Warto już teraz zdecydować się na wstępną i niezobowiązującą konsultację z profesjonalnymi doradcami energetycznymi z Eprąd.pl i dowiedzieć się wszystkiego co niezbędne do założenia  instalacji fotowoltaicznej. Doradztwo energetyczne pomoże w przeprowadzeniu audytu energetycznego, dzięki temu instalacja będzie dopasowana indywidualnie do potrzeb prosumenta. Warto zauważyć, że dobrze wykonany przez doradców audyt energetyczny pozwoli zobrazować zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię oraz dostosować odpowiednią moc i rodzaj instalacji PV.

Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z szybkiego formularza.

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.